Římské jednotky během markomanských válek

Římská armáda – stručná poznámka k legiím a pomocným kohortám

Vojáci císaře Marca Aurelia sloužili ve dvou typech jednotek: v legiích a pomocných kohortách. Příkladem nám poslouží legio X GPF (desátá legie), legio XIIII GMV (čtrnáctá legie) a Cohors II Alpinorum equitata (druhá alpská kohorta s jízdou) zastoupené v našich textech a příbězích.

Legie byly v této době ještě stále elitní páteří římské armády. Legie byly těžce ozbrojené a na tehdejší dobu skvěle vybavené. Legionáři se využívali nejen k vojenskému prosazování římské politiky, ale také k výstavbě silnic a mostů, akvaduktů a budování velkých stavebních projektů.

Legie měla kolem 5 500 mužů rozdělených do deseti kohort. Každá kohorta (od druhé po desátou) se skládala ze šesti centurií po osmdesáti legionářích. První kohorta však měla pět centurií se dvojnásobným počtem vojáků a během bitvy chránila zranitelné pravé římské křídlo. V legiích sloužili pouze legionáři se statusem římských občanů, avšak bez práva manželství. Verbíři získávali ve většině případů dobrovolníky do legií po celé říši, včetně Itálie. Tito rekruti museli nejprve podstoupit nesmírně tvrdý výcvik, aby poté mohli sloužit 25 let jako profesionální vojáci kdekoliv po říši. Veteráni při odchodu z legie dostali tučnou odměnu, za kterou si koupili dům a pozemek v koloniích.

Pomocné kohorty (na rozdíl od legií) získávaly své rekruty z provincií, kde kohorta sídlila nebo z kmene, ze kterého byla zformována. Římané neměli příliš dobré jezdce ani lučištníky, a tak z jednotlivých dobytých území vytvářeli různé pomocné kohorty. Jejich příslušníci (bez římského občanství) procházeli stejně tvrdým výcvikem jako legionáři, avšak ani výzbrojí ani výší žoldu se jim nepřibližovali. Sloužili hlavně ve stálých posádkách na hranicích říše. V mírových časech dohlíželi na pořádek, během bojových tažení se příslušníci pomocných kohort obvykle připojovaly k legiím. Při vojenských akcích hráli důležitou roli lehkých předsunutých jednotek, které v případě střetu měly zdržet nepřítele na místě, než ho legie obklíčí a zlikviduje. Většina pomocných kohort se skládala ze šesti centurií – cohors peditata quingenaria (480 vojáků), ale některé – jako druhá alpská – měly i přidělené jezdecké oddíly – cohors equitata quingenaria (480 pěších vojáků v 6 centuriích a 120 jezdců ve 4 turmách). Dalšími možnostmi byly jen samotné jezdecké jednotky – ala quingenaria (480 jezdců v 16 turmách), zdvojené kohorty pěší – cohors peditata milliaria (800 vojáků v 10 centuriích), zdvojené smíšené kohorty – cohors equitata milliaria (800 vojáků v 10 centuriích a 240 jezdců v 8 turmách) nebo zdvojené jezdecké jednotky – ala milliaria (720 jezdců ve 24 turmách). Každý, kdo přežil 25 let služby, obdržel při odchodu na odpočinek tolik toužené římské občanství.

Pokud jde o hodnosti, centuriím v legiích i pomocných kohortách veleli centurioni a v případě potřeby je zastupovali jejich optioni. Jedna z hypotéz nám říká, že kohortám v legiích obvykle veleli služebně nejstarší centurioni (byli zástupci velitele legie) a pomocným kohortám prefekti – většinou šlo o velice zkušené centuriony povýšené z legionářských řad nebo o mladé aristokraty z jezdeckého stavu. Legiím veleli legáti, kteří měli k ruce okruh tribunů – většinou mladých aristokratů získávajících první vojenské zkušenosti.

Velkým vojenským útvarům obvykle velel osvědčený generál s bohatými vojenskými zkušenostmi, jehož vybíral císař. Tento římský občan, z řad senátorského stavu, obvykle zastával i nějaký další významný úřad – jako například Tiberius Claudius Pompeianus (generál a guvernér Dolní Pannonie), Marcus Iallius Bassus (guvernér Horní Pannonie), Marcus Claudius Fronto (generál a guvernér Horní Moesie a Tří Dacií).

 

Výčet jednotlivých římských jednotek

Zde se nachází přehled římských jednotek, které se s největší pravděpodobností (z větší či menší míry) účastnily markomanských válek. Seznam obsahuje jednotky umístěné podél severní hranice říše a to od horního toku Rýna až po dolní tok Dunaje.

 

13 římských  legií:

Legio I Adiutrix

Legio I Italica

Legio II Adiutrix

Legio II Italica

Legio III Italica

Legio IV Flavia Felix

Legio V Macedonica

Legio VII Claudia

Legio X Gemina

Legio XI Claudia

Legio XIII Gemina

Legio XIIII Gemina

Legio XXII Primigenia

 

2 vexilace a 1 námořní jednotka:

Vexillatio of Legio XII Fulminata

Vexillatio of Legio III Augusta

Classis Flavia Pannonica

 

32 pomocných kohort (auxiliárních jednotek) umístěných v provinciích Noricum, Pannonia Superior a Pannonia Inferior:

Cohors Hispanorum Aravacorum
Cohors I Aelia milliaria sagittaria equitata
Ala I Ulpia contariorum milliaria
Ala III Augusta Thracum sagittaria
Cohors IV voluntariorum
Cohors I Thracum civium Romanorum
Ala I Cannanefatium
Cohors I Thracum equitata
Cohors XIIX voluntariorum
Ala I Thracum veterana sagittaria
Ala I civium Romanorum
Cohors I Thracum Germanica equitata
Cohors I Alpinorum peditata
Cohors I Alpinorum equitata
Cohors II Alpinorum equitata
Ala I Aravacorum
Ala I Brittonum civium Romanorum
Cohors I Noricorum equitata
Cohors I Lusitanorum
Cohors III Lusitanorum pia fidelis
Cohors VII Breucorum equitata
Cohors I Montanorum civium Romanorum
Cohors V Breucorum
Cohors I Campanorum voluntariorum
Cohors III Batavorum milliaria equitata
Cohors II Aurelia Dacorum milliaria equitata
Ala I Augusta Ituraeorum sagittaria
Ala I praetoria
Cohors I milliaria Maurorum equitata
Cohors I milliaria Numidarum
Cohors II Asturum et Callaecorum
Cohors I Aurelia Antonina milliaria Hemesenorum sagittaria

 

26 pomocných kohort (auxiliárních jednotek) umístěných v provinciích Dacia, Moesia Superior a Moesia Inferior:

Ala I Claudia nova miscellanea
Cohors I Antiochensium
Cohors I Bracarorum civium Romanorum
Cohors I Britannica milliaria civium Romanorum equitata
Cohors I Ulpia Brittonum milliaria
Cohors II Brittanorum milliaria civium Romanorum pia fidelis
Ala Gallorum Flaviana
Ala I Vespasiana Dardanorum
Cohors II Flavia Brittonum
Cohors III Brittonum veterana equitata
Cohors I Cannanefatium
Cohors I Cilicum milliaria equitata sagittaria
Cohors I Cispadanensium
Cohors I Flavia Commagenarum
Cohors II Flavia Commagenarum
Ala I Flavia Gaetulorum
Ala Gallorum Atectorigiana
Ala Gallorum et Pannoniorum
Cohors I Aurelia Dardanorum equitata
Cohors I Aelia Gaesatorum milliaria
Cohors II Gallorum
Cohors III Gallorum
Cohors I sagittariorum
Cohors I Thracum Syriaca
Ala II Hispanorum et Aravacorum
Ala Siliana